ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบางไทรวิทยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เริ่มเปิดสอนระดับชั้น.. ๑ ชั้นเดียว ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๗๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๐๓ โดยมีนายเฉลียว ธีระชิต เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นางระวิวรรณ วงษา เป็นครูประจำชั้น โดยอาศัยโรงเรียนวัดบ้านพาด ต.สนามชัย เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายวิชัย ธารีไทย  ศึกษาธิการอำเภอบางไทร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนร่วมกับคณะผู้ปกครองนักเรียน

             ปีการศึกษา ๒๕๐๗ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันด้วยเงินงบประมาณ๑๐,๐๐๐ บาท และเงินสมทบอีก  ๑๐,๐๐๐  บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ และได้ย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตามคำสั่งกรมสามัญที่ ๕๔/๕๑๙๔

         ปีการศึกษา ๒๕๑๕ ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารจนเต็มรูปแบบเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยมีนายเฉลิม ไวปรีชี ครูโทโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายทรัพย์  แก้วนิคม

             ปีการศึกษา  ๒๕๒๕  ได้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ของเขตการศึกษา ๖               

            ปีการศึกษา ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใต้ถุนสูงอีก ๑ หลัง เป็นเงิน ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาดกลาง ของเขตการศึกษา ๖