สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

O   ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปเสมาธรรมจักร  สถิตย์อยู่ใต้อุณาโลมที่เปล่งรัศมี  ด้านล่างเสมาธรรมจักร  ประกอบด้วย  แถบแพรคติของโรงเรียน  และโค้งขึ้นไปจรดรัศมีความหมายดังนี้
เสมาธรรมจักร    เป็นเครื่องหมายของการเรียนรู้  การประพฤติปฏิบัติตนดี
อุณาโลม            ความมีคุณธรรมประจำใจ

O   ชื่อย่อ โรงเรียน

  บว.

 

O    สีประจำโรงเรียน

 

น้ำเงิน

เหลือง

 

สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความหนักแน่น  มั่นคง  ความอดทน  ความพากเพียร  มานะ  พยายาม

สีเหลือง   หมายถึง   ความมีคุณธรรมประจำใจ  ความมีน้ำใจบริสุทธิ์ดีงาม

 

O  คติพจน์
 สิกขา  ทนโต  เสฏโฐ  มนุส  เสสุ

ผู้ได้รับการศึกษาและฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์