วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

O  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมดี ตามวิถีพอเพียง ชุมชนเคียงคู่ ก้าวสู่อาเซียน


O   ปรัชญาของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวินัย   ตั้งใจเรียน