วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

O  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มีความรู้คู่คุณธรรมคู่คุณธรรม  ตามศาสตร์พระราชา  นำพาความเป็นไทย  ก้าวสู่สากล

 

 

O   ปรัชญาของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวินัย   ตั้งใจเรียน