พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

O  พันธกิจของโรงเรียน  (Mission)

   โรงเรียนบางไทรวิทยา ได้กำหนดพันธกิจของการจัดการศึกษาไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชน
และสังคม
4. พัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือก
ประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
7. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อจัดการศึกษา
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน