ผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ อันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2016
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 122895
Page Views 164819
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

O  พันธกิจของโรงเรียน  (Mission)

            โรงเรียนบางไทรวิทยา ได้กำหนดพันธกิจของการจัดการศึกษาไว้ดังนี้

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนและสังคม

๔.     พัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพ

๕.     ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๖.      จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

๗.     ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อจัดการศึกษา

๘.     พัฒนาระบบการบริหารเพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

    ๙.   ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู