หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

&   การจัดชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓)  ๓/๓/๓             จำนวน   ๙   ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔)  ๓/๒/๒          จำนวน    ๗     ห้อง

               รวมทั้งสิ้น    ๑๖   ห้องเรียน