ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (อ่าน 14)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายไปทัศนศึกษา 25 กันยายน 2560 (อ่าน 17)
สอบปลายภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,20,22 กันยายน 2560 (อ่าน 14)
สอบปลายภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 19,21 กันยายน 2560 (อ่าน 14)
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 กันยายน 2560 (อ่าน 14)