กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2559
2 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประติมากรรมลอยตัวระดับประเทศ
3 นำเสนอผลงานภาพไทยบนไม้อัดสักที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปปาชีพระหว่างประเทศบางไทร