กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jitlada@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนบางไทรวิทยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560
2 รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 6 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
3 รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 13 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
4 รางวัลเหรียญทองแดงลำดับที่ 29 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Wbpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก