กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเติมสิริ เขตต์กรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจรินทร รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง