นักการภารโรง

นายสมยศ เนื่องกรุ่น
พนักงานขับรถ

นางบุญเรือน บุญปลูก
นักการ

นายชุบ สีนิล
นักการ