กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา แก้วสุข
ครู คศ.1

นางนพมาศ จั่นประดิษฐ์
ครู คศ.1