กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอำนวย ป้อมเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์
ครู คศ.3

นางจันทร์แจ่ม นาดี
ครู คศ.1

นางณัฐกฤตา จันทรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวฐายิกา ชูสุวรรณ
ครู คศ.1