กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกัมปนาท ล่องลม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวัติ เจริญจันทร์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ หลีพิบูลย์
พนักงานราชการ