กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรวัฒน์ พลธี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร.ต.ยุทธนา พงษ์รักษ์
ครู คศ.3

นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
ครู คศ.2