กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทยา รัตนศีล
ครู คศ.2

นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย
ครู คศ.1