กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัมพร ชิตเกษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพา ซื่อสัตย์
ครู คศ.3

นางละออง กุศลส่ง
ครู คศ.3

นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ครู คศ.2

นายดาวรุ่ง หาญใจไทย
พนักงานราชการ