กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีรพล นนธิจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญยภัสร์ ธนพัชร์อมรกุล
ครู คศ.2

นางฉวี ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.3

นางพันทิพย์ ผาก่ำ
ครู คศ.1

Miss Charlene De Lara Conol
ครูต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ)

Miss Kathleen Marie Abenes
ครูต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ)

Miss Qin Jing
ครูต่างชาติ(สอนภาษาจีน)