ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2560,16:12  อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน 

                 สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษา        นายกรวิชญ์     เกตุทะนงค์

สถาบัน        โรงเรียนบางไทรวิทยา   อำเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บทคัดย่อ


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงรียนบางไทรวิทยา  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) เป็นจำนวน 29 คน ทำการเรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ และการใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นเวลา 18 คาบ ทำการฝึกและทดสอบแล้วบันทึกในรูปของคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะแต่ละรายการ  วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย ความสามารถการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10  แบบทดสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (Average T score)  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส (พลศึกษา เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559


ผลการวิจัยพบว่า
               1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสและแบบสังเกตทักษะเทเบิลเทนนิสแต่ละรายการ ดังนี้  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหน้ามือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.28  ± 1.03  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหลังมือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.97  ± 1.0 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหนามือสลับหลังมือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.59  ± 0.82  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการการตีลูกหนามือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.17  ± 1.04  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีลูกหลังมือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.48  ± 0.95 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเสิรฟลูกหนามือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.76  ± 1.06  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเสิรฟลูกหลังมือ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.53  ± 1.17  แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีโตกับผนังโต๊ะ  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.90  ± 1.01 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีโตคู่บนโต๊ะเทเบิลเทนนิส  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.71  ± 0.63  แบบสังเกตทักษะการเลนเกมแขงขันประเภทเดี่ยวอยางงาย  คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.12  ± 0.76


              2. นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วย ชุดฝึกกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายบุคคล  85.50  5.11 


                3. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


                4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (Average T score)  มีค่าความต่างของคะแนนทีเฉลี่ย 19.18 คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 47.48


                5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส

(พลศึกษา เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียน 129 คน มีค่าเฉลี่ย  43.67 และ ปีการศึกษา 2559  มีจำนวนนักเรียน 102 คน  มีค่าที่เฉลี่ย  58.02  คะแนนทีเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น  32.89 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.89 KB

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2560,16:12   อ่าน 273 ครั้ง