การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก ของ ปี พ.ศ. 2566