ซ่อมผลการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการซ่อมผลการเรียนรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนที่ยังมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ จะยังไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียนในวันเปิดภาคเรียน