ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางไทรวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากมีการปรับตารางเรียนบางห้อง จึงขอให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียนในห้องของตนเองก่อนเปิดภาคเรียน
คลิก https://sites.google.com/view/academicbswit/