ทัศนศึกษา DreamWorld ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 “เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ”