พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบางไทรวิทยากับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร