มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติใหักับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์