สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย