อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานศิลป์ตามจินตนาการสู่ฝันในอนาคต