อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)